ДОГОВІР  ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з розвитку здібностей та навичок спілкування іноземною мовою

Прочитайте текст даної публічної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг з розвитку здібностей та навичок спілкування іноземною мовою, що надаються ФОП Кудій В.А., або уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. +38(098) 907 07 60, +38(099) 907 07 60.

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти, в тому числі і з тарифами(цінами) на послуги, і Вам зрозумілі всі її положення.

 Пропозиція (публічна оферта)

             Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України фізичної особи – підприємця(ФОП) Кудій Валерії Анатоліївни укласти Договір про надання послуг з розвитку здібностей та навичок спілкування іноземною мовою на визначених Договором умовах, згідно обраної у Переліку навчальній програмі, зазначеній у формі Заяви про надання послуг, яка автоматично є Додатком № 1 до даного Договору.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п.3.4 Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

  1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Абонемент – право користування послугами Виконавця з розвитку здібностей та навичок спілкування іноземною мовою протягом певного терміну(як правило – календарного місяця).

1.2. Виконавець – фізична особа — підприємець Кудій Валерія Анатоліївна, адреса: 02034, м. Київ, вул. Градинська, 5, тел. +38(098) 907 07 60, +38(099) 907 07 60.

1.3. Вартість послуги(вартість абонементу) – щомісячний платіж, окремо визначений для кожної програми у Переліку навчальних програм, який підлягає оплаті Замовником для придбання абонементу на певний строк.

1.4. Договір про надання послуг (далі — Договір) — договір укладений між Виконавцем та Замовником шляхом підписання Замовником Заяви про надання послуг(Додаток № 1 до Договору), яка разом із запропонованими Виконавцем умовами договору публічної оферти та Переліком навчальних програм(Додаток № 2 до Договору) складає Договір про надання послуг, який є публічним договором та договором приєднання. Датою укладення договору є дата підписання Замовником Заяви про надання послуг.

1.5. Замовник – повнолітня дієздатна фізична особа-резидент України, що звернулася до Виконавця із Заявою про надання послуг та з якою укладено Договір про надання послуг.

1.6. Заява про надання послуг — документ, який підписується Замовником та подається Виконавцю для укладення Договору про надання послуг.

1.7. Користувач послуг – малолітня або неповнолітня фізична особа, яка не є стороною Договору та якій надається послуга за замовленням та бажанням Замовника.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника проводити для Замовника або Користувача послуг заняття з розвитку здібностей та навичок спілкування іноземною мовою(далі — Послуги) за розробленою Виконавцем програмою, строком, тривалістю заняття та ціною, визначеною для кожної окремої програми, що передбачені у Переліку навчальних програм, що є Додатком № 2 до Договору.

2.2. Діяльність Виконавця щодо виконання взятих на себе зобов’язань за Договором є індивідуальною педагогічною діяльністю та не входить до структури вищої, післядипломної, професійно-технічної, загально-середньої, дошкільної та позашкільної освіти, не має закінченого циклу навчання і не передбачає видання документу про вищу, післядипломну, професійно-технічну, загально-середню, дошкільну та позашкільну освіту. На правовідносини сторін за Договором не розповсюджується дія Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про позашкільну освіту».

2.3. Заняття проводяться за встановленим Виконавцем графіком у філіалах Виконавця за адресами: 02034, м. Київ, вул. Градинська, 5; 02055, м. Київ, вул. Ахматової, 30, за вибором Замовника.

  1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

3.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг з розвитку здібностей та навичок спілкування іноземною мовою, згідно обраної програми з Переліку навчальних програм, вказаної у Заяві про надання послуг, яка після її підписання Замовником автоматично є Додатком № 1 до даного Договору  (ч. 2 ст. 642 ЦКУ).

3.3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених у п. 3.4 Договору.

3.4. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці – на інформаційному стенді в приміщенні Виконавця за адресою, вказаній у п.2.3 Договору, або на сторінці Виконавця в мережі Інтернет за адресою: www.uniland.com.ua шляхом заповнення, підписання та подання Виконавцю Заяви про надання послуг. Вчинення вказаної дії також свідчить про те, що Замовник послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

3.5. Термін акцепту не обмежений.

3.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення Заяви про надання послуг.

3.7. Послуги надаються Виконавцем протягом строку дії договору. Строком дії договору вважається строк надання послуг за певною навчальною програмою(тривалість курсу), відповідно до Переліку навчальних програм.

  1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКІ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Надавати послуги у повному обсязі та на високому педагогічному рівні.

4.1.2. Скласти графік проведення занять та ознайомити з ним Замовника.

4.1.3. За рахунок Замовника забезпечити Замовника або Користувача послуг необхідним навчальним матеріалом(підручник, робочий зошит).

4.1.4. Приймати до уваги побажання Замовника з приводу надання послуг.

4.1.5. Якщо заняття не було проведено з вини Виконавця, провести заняття поза графіком на протязі одного місяця від дня, в якому відбулася така подія.

4.2. Замовник зобов’язується:

4.2.1 Сприяти Виконавцю у процесі надання послуг на виконання умов Договору.

4.2.2 Своєчасно та у повному обсязі здійснювати оплату послуг згідно з п.5 Договору.

4.2.3 Приходити для проведення занять згідно графіку проведення занять або забезпечувати присутність на занятті Користувача послуг.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Перенести заплановане заняття на інший час, але в межах 60 денного строку. При цьому Виконавець зобов’язаний повідомити про це Замовника не менш, ніж за 4 години до проведення заняття.

4.3.2. Покласти виконання свого обов’язку, передбаченого п.2.1 Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за невиконання або неналежне виконання зобов’язання.

4.3.3. У разі необхідності змінити графік проведення занять, завчасно попередивши про це Замовника.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Користуватись  послугами згідно умов даного Договору.

4.4.2. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх обов’язків за Договором.

  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Послуги надаються Виконавцем виключно по абонентській системі на попередній платній основі, відповідно до тарифів вказаних у Переліку навчальних програм, який автоматично є Додатком № 2 до даного Договору. Перелік навчальних програм розміщений на інформаційному стенді або на сторінці Виконавця в мережі Інтернет за адресою: www.uniland.com.ua. Вартість послуг в різних філіалах Виконавця може відрізнятися.

5.2. Оплата Замовником вартості послуг вважається придбанням абонементу. Абонемент придбається на календарний місяць. Вартість абонементу не залежить від кількості занять, що припадають на відповідний календарний місяць. Мінімальну кількість занять на календарний місяць для кожної навчальної програми вказано у Переліку навчальних програм. У разі, якщо заняття випадає на неробочий святковий день, встановлений Кабінетом міністрів України, воно не проводиться, не переноситься та не відпрацьовується.

5.3. Сплата за послуги(придбання абонементу) здійснюється Замовником щомісяця, у розмірі, порядку та на умовах передбачених цим Договором та Переліком навчальних програм. Вартість послуги також може бути сплачена Замовником наперед за весь термін курсу відповідної навчальної програми, згідно Переліку навчальних програм.

5.4. Перший абонемент може бути придбаний у будь-який день поточного місяця. В такому випадку вартість абонементу розраховується виходячи з кількості запланованих занять, що залишилися в цьому місяці. Внесення оплати абонемента на кожний наступний місяць здійснюється не пізніше останнього числа поточного місяця. Якщо вартість абонементу не сплачена у вказаний строк, Виконавець не може гарантувати Замовнику або Користувачу послуг збереження його місця у навчальній групі.

5.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість послуги, розмістивши відповідну інформацію на інформаційному стенді або на сторінці Виконавця в мережі Інтернет за адресою: www.uniland.com.ua. У такому разі Замовник має право погодитися на зміну вартості послуг та продовжувати отримувати відповідні послуги, або відмовитися від послуг Виконавця. Оплата вартості абонементу за новою ціною є беззаперечною згодою Замовника на зміну вартості послуг.

5.6. Виконавець залишає за собою право проводити акції, спеціальні цінові пропозиції, надавати знижки на оплату послуг за наявності певних умов.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.2. У разі порушення Замовником п.п.5.1-5.4 Договору та несвоєчасної або неповної сплати вартості послуг Виконавець має право тимчасово припинити надання послуг Замовнику або Користувачу послуг.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір припиняється на загальних підставах, передбачених цивільним законодавством України.

7.2. Договір може бути достроково розірваний за ініціативою Виконавця, незалежно від наявності чи відсутності згоди Замовника на це, у разі пропуску Замовником або Користувачем послуг трьох занять поспіль без поважних причин, а також у разі прострочення строку внесення Замовником плати за послуги, передбачених у п.5.4 Договору, більш ніж на п’ять діб або внесення плати за послуги в неповному обсязі. У випадках передбачених цим пунктом Договір вважається розірваним на наступний день після настання будь-якої з вказаних подій. Дострокове розірвання договору за ініціативою Виконавця не потребує будь-якого повідомлення про це Замовника.

7.3. У випадку систематичного порушення навчальної дисципліни, правил поведінки під час проведення занять, а так само у разі систематичної неуспішності та невиконання навчального плану особа, якій надаються послуги може бути відрахована за рішенням Виконавця. У разі відрахування особи, якій надаються послуги, Договір вважається достроково розірваним незалежно від наявності чи відсутності на це згоди Замовника.

7.4 Замовник може достроково розірвати Договір за умови попереднього подання Виконавцю письмової заяви за 7 календарних днів до його розірвання.

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Спори та непорозуміння, які можуть виникнути при виконанні цього Договору вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

8.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, сторони можуть звернутися до суду.

  1. ІНШІ УМОВИ

9.1.  Послуги за цим Договором вважаються наданими в повному обсязі та належним чином, якщо Замовник не надасть Виконавцю протягом трьох діб після закінчення поточного місяця, в якому надавалися послуги, письмових мотивованих зауважень з приводу невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх обов’язків. Внесення оплати послуг за поточний місяць(термін) також є достатнім підтвердженням того, що послуги за попередній місяць(термін) надані Виконавцем в повному обсязі та належним чином.

9.2. У разі пропуску заняття(-ть) Замовником або Користувачем послуг його вартість не відшкодовується, вартість абонементу не перераховується та не повертається, за виключенням випадків передбачених цим Договором.

9.3. У випадку пропуску 2 (двох) і більше групових занять поспіль Користувачем послуг у віці до 14 років, за наявності повної оплати вартості послуг(сплаченого абонементу) за поточний та наступний місяць:

— по причині хвороби Користувача послуг за умови наявності відповідної медичної довідки та попередження Виконавця про пропуск заняття не пізніше ніж за 4 години до його початку – пропущені поспіль 2 (два) і більше заняття проводяться (відпрацьовуються) для Користувача послуг у паралельній групі близької за рівнем, або на індивідуальній 15-ти хвилинній консультації з викладачем. При цьому, на одній 15-ти хвилинній консультації з викладачем відпрацьовується 1 пропущене групове заняття;

— по причині хвороби Користувача послуг але за відсутності відповідної медичної довідки, а також у випадку від’їзду на час шкільних канікул, за умови попередження Виконавця про пропуск заняття не пізніше ніж за 4 години до його початку – проводяться (відпрацьовуються) 2 (два) і більше пропущених занять поспіль у паралельній групі близької за рівнем за умови наявності вільних місць;

В наведених випадках пропущенні заняття можуть бути проведені(відпрацьовані) Користувачем послуг на протязі 60 днів після їх пропуску, але в будь-якому випадку не пізніше 31 травня поточного навчального року(курсу).

9.4  В разі пропуску індивідуального заняття, воно може бути перенесено на інший час лише за умови попередження Виконавця про пропуск заняття не пізніше ніж за 4 години до його початку. Такий перенос можливий не більше 2-х разів на місяць. В інших випадках пропущене індивідуальне заняття повторно не проводиться, його вартість не перераховується та поверненню не підлягає.

9.5. У разі пропуску 4 і більше занять протягом одного місяця Замовник має право на перерахунок вартості абонементу виходячи із кількості відвіданих ним в цьому місяці занять та вартості одного заняття, вказаної для кожної навчальної програми у Переліку навчальних програм. Правом на перерахунок Замовник може скористатися лише один раз протягом навчального року(курсу).

9.6. У разі дострокового розірвання Договору у випадках, передбачених п.п. 7.2, 7.3, 7.4 Договору сплачена Замовником вартість абонементу не повертається.

9.7. Під час перебування Користувача послуг на заняттях відповідальність за його життя, здоров’я, схоронність особистого майна несе Замовник, який має право бути присутнім під час проведення заняття. Так само у випадку спричинення Користувачем послуг під час проведення заняття шкоди життю, здоров’ю або майну іншої особи повну відповідальність несе Замовник.

9.8. Виконавець залишає за собою право під час проведення занять, свят та інших публічних заходів проводити фото-, відеозйомку та без письмового дозволу Замовника, учасників відповідного заходу розміщувати дані матеріали на Інтернет сторінці Виконавця, а також в соціальних мережах.

9.9. Замовник та Користувач послуг зобов’язані дбайливо ставитися до майна Виконавця. У разі пошкодження майна Виконавця, завдана шкода підлягає відшкодуванню Замовником в повному обсязі.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Виконавець має право вносити зміни та доповнення до Договору, які вважаються дійсними за умови їх оприлюднення шляхом розміщення на інформаційному стенді або на сторінці Виконавця в мережі Інтернет за адресою: www.uniland.com.ua.

10.2. З метою забезпечення виконання цього договору Замовник надає Виконавцю згоду на збір, обробку та зберігання персональних даних Замовника та Користувача послуг.